Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Købekontrakt, Dansk Maskinhandlerforening, februar 2012
1. Aftalens grundlag
1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (februar 2012)
gælder for alle købsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt.
1.2. Denne købsaftale er indgået mellem Sælger, der er medlem af Dansk
Maskinhandlerforening (Sælger) og en erhvervsdrivende Køber (Køber).
1.3. Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med
indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen, dog ikke
senere end ved levering.
1.4. Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge
parter. Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil
købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.

2. Priser
2.1. Priser på genstande, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under
forbehold af, at der ikke inden levering er sket ændring af offentlige afgifter,
toldtariffer, valutakurser m.v.
2.2. Har sådanne ændringer fundet sted er Sælger berettiget til at foretage
justering af købesummen til udligning heraf.
2.3. Belastes Køber herved med en prisstigning på over 5% af den aftalte pris,
kan Køber vælge at annullere handlen, hvis han meddeler dette til Sælger
inden for 3 dage efter, at Køber har modtaget meddelelse om den ændrede pris.

 

3. Levering og risiko
3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Sælgers forretningsadresse.

3.2. Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til
fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes
hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers
forretningsadresse.
3.3. Køber er pligtig til at aftage det købte inden 6 dage efter, at det af Sælger
er meldt klar til afhentning.
3.4. Såfremt levering på grund af Købers forhold udsættes i forhold til den
aftalte leveringstid, har Sælger ret til at foretage koncentration af
leverancen og underrette Køber herom. Sælger er herefter berettiget til at
fremsende faktura, uanset om Køber har afhentet som aftalt.

4. Sælgers ansvar ved forsinkelse
4.1. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger
angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden
ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.
4.2. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen,
medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage.
4.3. Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af
aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet
indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes
grov uagtsomhed fra Sælgers side.
4.4. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK
100.000 i alt for forsinkelse pr. købsaftale.
4.5. Opstår der forsinkelse eller umuliggøres levering, som følge af
omstændigheder, herunder bl.a. strejke, lockout, brandskade, mangel på
transportmidler, mangler ved eller forsinkelser på ydelser fra
underleverandører, som ikke kan tilregnes Sælger og som var Sælger
ubekendt på tidspunktet for købsaftalen, er Sælger uden ansvar for Købers
eventuelle afledte både direkte og indirekte tab.
4.6. Forsinkelse, foranlediget af grunde anført under pkt. 4.5., giver alene
Køber ret til at hæve kontrakten, hvis det købte ikke er leveret senest 8
dage før den pågældende Købers anvendelsessæson for det købte.
4.7. Sælgers leveringsforpligtelse suspenderes i den tid leveringshindringen
varer, jf. pkt. 4.5., og Sælger har ret til at annullere købet, når
leveringshindringen har varet i mere end 60 dage, uden at dette berettiger
Køber til at kræve erstatning af nogen art.

5. Service, reklamation og mangler
5.1. Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Sælgers
dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre
skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse og
vedligeholdelse af det købte.
5.2. Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller
bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og
mængde samt kontrollere for eventuelle mangler.
5.3. Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks
skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen.
Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage
efter, at manglen er eller burde være opdaget af Køber.
5.4. Ved køb af nye varer, herunder maskiner, elektriske anlæg, dæk og
slanger, skal ethvert mangelkrav, uanset art, dog være gjort gældende
senest 12 måneder fra leveringsdagen, og for salg af ny reservedele
senest 6 måneder fra leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt.
På sæsonmaskiner, der leveres uden for den pågældende maskines
sæson, løber fristen dog først fra begyndelsen af den derefter indtrædende
sæson.
5.5. For ny varer foretager Sælger indenfor fristen på 12 måneder ombytning af
dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings-, eller
fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at Køber
ikke har fulgt Sælgers instruktioner, jf. pkt. 5.1., hvis ombytning ønskes
grundet normalt slid, hvis der er anvendt andre reservedele end de
originale eller de af Sælger anviste, eller hvis reparationen er udført af
andre end de af Sælger godkendte værksteder.
5.6. Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger.
Sælger er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de
tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber. Har Køber efter
levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle
ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning.
Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved
uberettiget reklamation.
5.7. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er
Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten
at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et
forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.
5.8. Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse
af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller
andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at manglen
skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.
5.9. Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK
100.000 i alt for mangler pr. købsaftale.
5.10. Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en
mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger har
anerkendt reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de
aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende over for
Køber.

6. Brugte maskiner/ibyttetagne maskiner
6.1. Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner,
reservedele m.v., er disse handlet, som de er og forefindes uden noget
ansvar og uden nogen reklamationsret, jf. dog nedennævnte
bestemmelser.
6.2. Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis
maskinen m.v., er i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under
hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt gælder pkt. 6.1. ikke.
6.3. Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i
forbindelse med mangler dog højest reklamationsret i 4 måneder efter
levering.
6.4. Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber
solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er
ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

7. Betaling
7.1. Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.
7.2. Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr.
påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker
samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.
7.3. Sælger forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på
eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier
samt eventuelle reparations- og reservedels- omkostninger i forbindelse
med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke
misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning
forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28,
stk. 3.

8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt
8.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig
betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.
8.2. Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at
underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til at
tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring
pligtig til at dokumentere overholdelsen heraf ved forevisning af policer og
kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at Sælger har transport i
en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt.
Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers
tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.
8.3. Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger
adgang til at bese det købte.
8.4. Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det
købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette.
Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de
nødvendige, udvidede forsikringer, jf. pkt. 8.2.
8.5. Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger,
overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales
kontant.
8.6. Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger
meddelelse herom.

9. Produktansvar
9.1. Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 2 mio.
medmindre andet er skriftligt aftalt.
9.2. Det er mellem Køber og Sælger aftalt, at Sælger aldrig kan ifalde et
videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af
produktansvarsdirektivets regler.
9.3. Sælger er kun ansvarlig for skade, hvis Sælger har handlet groft uagtsomt.
9.4. Uanset pkt. 9.1 – 9.3. er Sælger dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for
indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v.,
medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra
Sælgers side.
9.5. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers
brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje,
leasing eller anden råden over den solgte maskine, er Køber pligtig til at
skadesløsholde Sælger i det omfang, ansvaret går ud over de anførte
grænser i pkt. 9.1.- 9.4.
9.6. Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum,
som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.

10. Tvister
10.1 Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved
søgsmål ved byretten i Sælgers retskreds.